นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Godungfaifaa ตามที่ได้ให้บริการโดย บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด (“บริษัท”) และตามรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บริษัทกำหนด ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายความถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการ Godungfaifaa นี้ รวมถึงที่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1.3 “บริการ” หมายความถึง บริการ Godungfaifaa ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการประเภทอื่นใดที่บริษัทจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า

1.4 “บริษัท” หมายความถึง บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นที่บริษัทมอบหมายด้วย

1.5 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้งาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขอใช้บริการดังกล่าวด้วย

1.6 “รายการ” หมายความถึง คำขอ คำสั่ง รายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่กระทำผ่านบริการของบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมถึง เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) โซเชียลมีเดีย ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆของบริษัทซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับบริการนั้นๆ ที่ผู้ขอใช้บริการเข้าใช้

บริษัทสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามความสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ขอใช้บริการควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งสุดท้ายเมื่อใด และมีข้อเปลี่ยนแปลงใด โดยข้อเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลทันทีเมื่อที่ถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือช่องทางอื่นของบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทอาจมีการรับหรือเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งการได้มาซึ่งข้อมูลอาจเป็นลักษณะการให้ข้อมูลโดยผู้ขอใช้บริการโดยตรงและโดยทางอ้อม หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทอื่นๆ หรือ พันธมิตรทางธุรกิจที่ผู้ขอใช้บริการได้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้ซึ่ง

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ คุณสมบัติ ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตรข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือข้อมูลบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น) เสียง การบันทึกเสียง รูปถ่าย รูปลักษณะใบหน้าเพื่อการจดจำ สถานที่ทำงาน การศึกษา ทะเบียนบ้าน รายรับภายในครัวเรือน เงินเดือน และรายรับส่วนตัว เป็นต้น

2.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในโซเชียลมีเดียอื่นๆ

2.3 ข้อมูลบัญชีของผู้ขอใช้งานหรือสมาชิก เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ขอใช้บริการ รายละเอียดข้อมูลบัญชี หมายเลขบัญชีผู้ใช้งานหรือสมาชิก คะแนนสะสม ไอดีบัญชีผู้ใช้งานหรือสมาชิก ประเภทบัญชีผู้ใช้งานหรือสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่ร่วม/วันที่สมัคร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงิน และการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์

2.4 ข้อมูลทางการเงิน เช่น ประเภทของบัตรเครดิต รอบบิล รายละเอียดบัญชี รายละเอียดและประวัติการจ่ายเงิน

2.5 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากผู้ขอใช้บริการ วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดคืนเงิน คะแนนสะสม วันที่และช่องทางที่ซื้อ หมายเลขการซื้อหรือคำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อมูลการรับประกันสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ใช้บริการรับบริการ

2.6 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ที่อยู่ media access control (MAC) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาและสถานที่ใช้บนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้บริการใช้ในการเข้าถึงบริการ

2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้ขอใช้บริการ และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ

2.8 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ความสนใจของผู้ขอใช้บริการ ความชอบ การตอบรับและผลสำรวจ การสำรวจความพึงพอใจ การใช้โซเชียลมีเดีย ข้อมูลการเข้าร่วม ข้อมูลโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โค้ดลดราคาและโปรโมชั่นที่ผู้ขอใช้บริการใช้ รายละเอียดคำสั่งซื้อ การบริการ การดำเนินคดี การทดสอบและทดลองใช้งาน

2.9 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานของผู้ขอใช้บริการบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าลดราคา การติดตามร้านค้า เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย (Timestamp of last click) และบันทึกคำถาม-คำตอบ

2.10 ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของผู้ขอใช้บริการในการรับข้อมูลทางการตลาดจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บุคคลภายนอก พันธมิตรทางธุรกิจ และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ และ/หรือ

หากผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่บริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของบุคคลในครอบครัว ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น

บริษัทจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ขอใช้บริการ หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล เท่านั้น บริษัทจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการที่บริษัทรู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่ายี่สิบปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม ทั้งนี้ หากบริษัททราบว่า ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเจตนาจากบุคคลใดๆ ที่อายุต่ำกว่ายี่สิบปี เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลข้อมูลต่อไปหากบริษัทสามารถกระทำได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอมเท่านั้น

3. วัตถุประสงค์ในการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ

3.1 วัตถุประสงค์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ความยินยอม

3.1.1 การให้บริการ:

ก. เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้บริการ

ข. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ผู้ขอใช้บริการได้ส่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์ม

ค. เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ขอใช้บริการที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์ม

ง. เพื่อจัดส่งสินค้าที่ผู้ขอใช้บริการได้สั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม

จ. เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

ฉ. เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า

ช. เพื่อยืนยันข้อมูลของผู้ขอใช้บริการกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า

ซ. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ

ฌ. เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของผู้ขอใช้บริการ

ญ. เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนแพลตฟอร์มของบริษัท

ฎ. เพื่อปรับปรุง พัฒนา การใช้งานและเนื้อหาบนแพลตฟอร์มของบริษัท

ฏ. เพื่อเข้าใจการใช้งานของผู้ขอใช้บริการบนแพลตฟอร์มของบริษัท

ฐ. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท

ฑ. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอใช้บริการเมื่อใช้บริการบนแพลตฟอร์มของบริษัท

ฒ. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทหรือผู้ขายรายอื่นๆบนแพลตฟอร์มของบริษัท

3.1.2 การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมไปถึงบริการโฆษณาจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด และการบริการวิเคราะห์

3.1.4 สำหรับธุรกิจอื่นๆ: เพื่อประชาสัมพันธ์และดำเนินธุรกิจของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวกับการธนาคาร การเงิน เช่น (สินเชื่อ การให้กู้ยืม บัตรเครดิต) โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) คลังจัดเก็บข้อมูล โลจิสติก และโปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program) จากบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ

3.2 วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทอาจอาศัยหรืออ้าง (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับผู้ขอใช้บริการ (2) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและของบุคคลภายนอก (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

บริษัทอาจ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.2.1 จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้ขอใช้บริการ เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบและการยืนยันและยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของผู้ขอใช้บริการ การจัดส่ง และการส่งคืนสินค้า การคืนเงินและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อติดตามการจัดส่งผลิตภัณฑ์และเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า รวมถึง การรับ การจัด และการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการรับประกัน เพื่อให้บริการหลังการขาย รวมถึง การจองนัดหมายบริการการบำรุงรักษาและการอำนวยความสะดวก

3.2.2 โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการได้เข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) การชิงโชค สิทธิพิเศษ การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ (เช่น การส่งอีเมล์แจ้งเตือน การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังคู่ค้า/พันธมิตร) เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดอบรม และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา โดยรวมถึง การประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของผู้ขอใช้บริการ การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนน การสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือได้รับคะแนน การแลกหรือจ่ายด้วยคะแนน และการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการมอบบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และออกใบแจ้งหนี้

3.2.3 คำแนะนำและการมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ขอใช้บริการอาจสนใจ ระบุความชอบของผู้ขอใช้บริการ และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้ขอใช้บริการ

3.2.4 การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองผู้ขอใช้บริการหรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการ

3.2.5 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการ เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาด การขาย ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การแจ้งเตือน ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และเพื่อประมวลผลข้อมูลของผู้ขอใช้บริการและปรับปรุงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน

3.2.6 ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้ขอใช้บริการ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ผู้ขอใช้บริการได้รับจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และจากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของผู้ขอใช้บริการในฐานะสมาชิกของบริษัทผ่านร้านค้าของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอใช้บริการในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการของบริษัท

3.2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling) และการวิเคราะข้อมูล (Data Analytics) เพื่อประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) การทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) และการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Data profiling) เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางการตลาด ทำแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งประเภท รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค เพื่อรู้จักผู้ขอใช้บริการมากขึ้น และเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัทมากขึ้น เพื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล

3.2.8 ยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการและยกระดับ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบและการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ขอใช้บริการและลูกค้าของบริษัท และบริษัทในเครือ และรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิทธิภาพในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของบริษัท

3.2.9 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ขอใช้บริการได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่ผู้ขอใช้บริการอาจสนใจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม (Profiling) จากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และประเภทของการบริการที่ผู้ขอใช้บริการใช้หรือได้รับจากบริษัท ช่องทางที่ผู้ขอใช้บริการต้องการได้รับการติดต่อ และอื่นๆ

3.2.10 การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้ผู้ขอใช้บริการมั่นใจว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ขอใช้บริการในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อปรับปรุงแผนงานและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

3.2.11 การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท รวมถึงการจัดการระบบปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร ระบบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายในด้านธุรกิจตามข้อปฏิบัติภายใน นโยบายและกระบวนการต่างๆ

3.2.12 การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎข้อบังคับและข้อผูกพัน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฎิบัติตามกฎหมายและในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการอย่างเคร่งครัดเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว โดยรวมถึง การออกใบกำกับภาษี หรือออกแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี ผู้กำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน และองค์กรและหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่กำกับดูแล และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

3.2.13 การปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของบริษัท เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กร เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท

3.2.14 การตรวจจับการทุจริต เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้ขอใช้บริการ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ ที่บังคับใช้ (เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) ทั้งนี้ รวมไปถึงการจัดทำรายชื่อผู้มีความเสี่ยง (Sanction list checking) การตรวจสอบและทำบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ

3.2.15 การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย การโอน การควบรวม การปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน บริษัทอาจโอนข้อมูลของผู้ขอใช้บริการไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย อันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ

3.2.16 บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบการดําเนินงาน และการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ ป้องกันหรือยับยั้งอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากผู้ขอใช้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเมื่อมีการร้องขอ บริษัทอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการได้

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการให้

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังบุคคลภายนอกภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทยดังต่อไปนี้ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการได้

4.1. บริษัทในเครือ

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังบริษัทในเครือ (เช่น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด) หรืออนุญาตให้บริษัทในเครือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

4.2. ผู้ให้บริการของบริษัท

บริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้ขอใช้บริการ โดยบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย (5) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (6) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (call center) (10) ผู้จัดงานอีเว้นต์และกิจกรรม (11) บริษัทตัวแทนการขาย (12) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (13) ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง (15) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (16) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (เน็ตเบย์ และกรมการปกครอง) (17) พนักงานเดินเอกสาร (18) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (19) ซัพพลายเออร์

ในการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของบริษัทเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

4.3. พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อดำเนินธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องด้านการธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การให้กู้ยืม บัตรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward program) และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty program) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) รวมถึง แพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งบริษัทอาจร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือที่ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งต่อหรือแบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4.4. โซเชียลมีเดีย

ผู้ขอใช้บริการสามารถล็อคอินเข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเข้าสู่ระบบผ่านระบบล็อคอินของสื่อโซเชียลมีเดีย ผู้ขอใช้บริการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้บริทเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ขอใช้บริการ (เช่น Facebook Google หรือ LINE) รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อคอินผ่านสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทอาจส่งอีเมล์ของผู้ขอใช้บริการไปยังโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าผู้ขอใช้บริการเป็นสมาชิกของโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ขอใช้บริการตามความเหมาะสม

4.5. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

4.6 ที่ปรึกษาด้านต่างๆ

ที่ปรึกษาด้านต่างๆ นั้นรวมถึงทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ การดำเนินคดี หรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

4.7 สมาคม

บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมค้าปลีก หรือ สมาคมศูนย์การค้า

4.8 ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่นั้นหมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะขอความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

7. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้จากการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อจัดเก็บ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของผู้ขอใช้บริการ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการ การบริหารจัดการแพลตฟอร์ม และ/หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ขอใช้บริการ

คุกกี้บางประเภทมีความจำเป็นในการทำให้แพลตฟอร์มสามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม และคุกกี้ประเภทอื่นๆ อนุญาตให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของผู้ขอใช้บริการ และทำให้ปฏิสัมพันธ์ของผู้ขอใช้บริการกับแพลตฟอร์มสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ (ในวิธีการที่ปลอดภัย) รวมทั้งจดจำการตั้งค่าทางภาษาของผู้ขอใช้บริการ หากผู้ขอใช้บริการปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบต่อประสบการณ์การใช้งาน

บุคคลภายนอกอาจออกคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ขอใช้บริการตามลักษณะการใช้งานของผู้ขอใช้บริการ

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

8.1 การเข้าถึง: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ขอใช้บริการ บริษัทอาจขอให้ผู้ขอใช้บริการพิสูจน์ตัวตนก่อนให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ

8.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.3 การโอนย้ายข้อมูล: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้กับบริษัท และ (ข) กรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีกับผู้ใช้งาน

8.4 การคัดค้าน: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเช่น การคัดค้านการตลาดแบบตรง (Direct Marketing)

8.5 การขอให้ระงับการใช้: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการในบางกรณี

8.6 การถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้ขอใช้บริการ ณ เวลาใด ก็ได้

8.7 การลบหรือทำลายข้อมูล: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8.8 การยื่นเรื่องร้องเรียน: ผู้ขอใช้บริการอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

9. ข้อมูลและช่องทางการติดต่อบริษัท

หากผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ได้แก่ โทร 095-390-9399 หรือ LINE (@gdfaifaa) หรือ Facebook page (godungfaifaa)

สินค้าราคาส่ง

แหล่งรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาส่ง

รวมกลุ่มซื้อ

รวมกลุ่มกันซื้อเพื่อให้ได้ราคาถูก

จัดส่งรวดเร็ว

บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

ผ่อนชำระ 0%

ยอดขั้นต่ำ 30,000 บาท

godungfaifaa logo
GODUNGFAIFAA
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
dbd logo
ติดต่อเรา
(จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 20.00)
เปิดทำการทุกวัน 24 ชม.
ช่องทางการชำระเงิน
payment logo
payment logo
payment logo
payment logo
© GODUNGFAIFAA 2021, All rights reserved