ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Godungfaifaa

ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ Godungfaifaa ตามที่ได้ให้บริการโดย บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด (“บริษัท”) และตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ” หมายความถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Godungfaifaa นี้ รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า

1.2 “บริการ” หมายความถึง บริการ Godungfaifaa ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งเป็นการให้บริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริการประเภทอื่นใดที่บริษัทจะเปิดให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการเพิ่มเติมในภายหน้า

1.3 “บริษัท” หมายความถึง บริษัท กันกุล บีทูบี จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทมอบหมายด้วย

1.4 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้งาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ขอใช้บริการดังกล่าวด้วย

1.5 “รายการ” หมายความถึง คำขอ คำสั่ง รายการ หรือธุรกรรมต่าง ๆ ที่กระทำผ่านบริการของบริษัท

1.6 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง Login Name หรือ Username, รหัสผ่าน (Password), รหัส OTP – One Time Password รวมถึงรหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือการทำรายการการใช้บริการ ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อใดๆ และไม่ว่าจะเป็นรหัสที่บริษัทเป็นผู้กำหนดให้ หรือเป็นรหัสที่ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม

1.7 “ระบบอิเล็กทรอนิกส์” หมายความถึง ระบบคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (Application Program) ที่เชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยตรง หรือเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งบริษัทกำหนดหรือจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการสามารถใช้ในการเข้าทำรายการการใช้บริการ หรือเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการ หรือเพื่อรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงข้อมูล ข้อความ ภาพ เนื้อหา สื่อผสม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทั้งหมดที่ปรากฏหรือจัดให้มีขึ้นบนระบบดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

1.8 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmful Data)

2. การขอใช้บริการ และการเก็บรักษารหัสประจำตัว

2.1 ผู้ขอใช้บริการจะสามารถใช้บริการของบริษัทได้ต่อเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ โดยกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้รับอนุมัติจากบริษัทให้เป็นผู้ใช้บริการแล้ว

2.2 ผู้ขอใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสประจำตัว เพื่อใช้สำหรับการเข้าใช้บริการ และ/หรือทำรายการการใช้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับ โดยต้องไม่แจ้ง เปิดเผย หรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสประจำตัวดังกล่าว

2.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสประจำตัวเมื่อใดก็ได้ โดยดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.5 กรณีที่รหัสประจำตัวของผู้ขอใช้บริการชำรุด หรือสูญหาย ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเพื่อเปลี่ยนรหัสประจำตัวใหม่ ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการทำธุรกรรมใดๆ หรือการใช้บริการผ่านรหัสประจำตัวของ ผู้ขอใช้บริการก่อนที่จะมีการเปลี่ยนรหัสประจำตัวใหม่นั้น ให้มีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบทุกประการ

3. การใช้บริการ และผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ

3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการและขั้นตอนตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดขึ้น และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือ ประเภทรายการที่ปรากฏขึ้นก่อน และ/หรือ ระหว่างที่ผู้ขอใช้บริการทำรายการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ผู้ทำรายการมีอำนาจทำรายการแทนผู้ขอใช้บริการ และการดำเนินการใดๆ ของผู้ทำรายการมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยที่บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าว

3.2 ในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง ผู้ขอใช้บริการต้องใส่รหัสประจำตัวให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่บริษัทกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง

3.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า รายการการใช้บริการ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ขอใช้บริการและบริษัท รวมทั้งถือว่ามีผลใช้บังคับโดยถูกต้องสมบูรณ์ผูกพันผู้ขอใช้บริการ และเป็นการดำเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย โดยที่บริษัทไม่ต้องสอบถามไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้นๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทำ และ/หรือลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ใช้เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการได้ตามกฎหมายเสมือนหนึ่งเป็นต้นฉบับ โดยผู้ขอใช้บริการสละสิทธิ์ในการโต้แย้งพยานหลักฐานทุกประการ

3.4 ผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้ และ/หรือที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในอนาคต เพื่อทำรายการการใช้บริการได้ตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามเวลาอื่นใดที่บริษัทจะกำหนดต่อไป

3.4.1 การซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบเดี่ยว (Wholesale Purchase)

(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการซื้อสินค้าแบบเดี่ยวได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตามที่อยู่ที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งให้บริษัททราบต่อไป

(2) ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบเดี่ยวได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ชำระมาแล้วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตามดุลพินิจของบริษัทเป็นรายกรณี

ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามขั้นตอน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ตามเงื่อนไข มิฉะนั้นระบบของบริการจะยกเลิกการทำรายการของผู้ขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยมิให้ถือว่าเป็นความผิดของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ในกรณีที่เงื่อนไขกำหนดให้ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเงินบางส่วนให้แก่บริษัทก่อน ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการส่วนที่เหลือให้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยไม่ชักช้า มิฉะนั้นผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าปรับ และ/หรือดอกเบี้ยบนค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ยังชำระไม่ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ จนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากผู้ขอใช้บริการครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับให้บริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการส่วนที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระให้แก่บริษัทบางส่วนแล้ว หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3.4.2 การซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบรวมกลุ่มซื้อ (Group Buy)

(1) ผู้ขอใช้บริการสามารถทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้ได้รับสินค้าในราคาพิเศษได้โดยการทำรายการเข้าร่วมในกลุ่มที่บริษัทสร้างขึ้น ตามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ตามเงื่อนไขของแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ขอใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี ที่จะใช้สำหรับรับเงินคืนให้แก่บริษัทด้วย

(2) ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการให้แก่บริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามขั้นตอน วิธีการ และภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ตามเงื่อนไขของแต่ละกลุ่ม มิฉะนั้นระบบของบริการจะยกเลิกการทำรายการเข้าร่วมกลุ่มของผู้ขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยมิให้ถือว่าเป็นความผิดของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

ในกรณีที่เงื่อนไขของกลุ่มใด กำหนดให้ผู้ขอใช้บริการต้องชำระเงินบางส่วนให้แก่บริษัทก่อน ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการส่วนที่เหลือให้แก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดโดยไม่ชักช้า มิฉะนั้นผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าปรับ และ/หรือดอกเบี้ยบนค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ยังชำระไม่ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระ จนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระเงินจากผู้ขอใช้บริการครบถ้วน ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับให้บริษัทมีสิทธิ์ในการริบเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการส่วนที่ผู้ขอใช้บริการได้ชำระให้แก่บริษัทบางส่วนแล้ว หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

(3) ผู้ขอใช้บริการสามารถชักชวนบุคคลอื่นให้มาเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อให้สามารถซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ตามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่บริษัทกำหนดของแต่ละกลุ่มได้

(4) ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกลุ่มครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ตามเงื่อนไขของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งบุคคลดังกล่าวได้ชำระเงินให้แก่บริษัท ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนดโดยครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และบุคคลดังกล่าว ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งให้บริษัททราบต่อไป

(5) ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกลุ่มไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทกำหนด หรือกลุ่มถูกยกเลิกไปไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบกลุ่ม และคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ชำระมาแล้วให้แก่ ผู้ขอใช้บริการ โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายใดที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาการคืนเงินขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของผู้ขอใช้บริการแต่ละราย

(6) ผู้ขอใช้บริการไม่สามารถยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบกลุ่มได้ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ชำระมาแล้วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ตามดุลพินิจของบริษัทเป็นรายกรณี

(7) ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า สิทธิพิเศษหรือโปรโมชันอื่นๆ อาจไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบรวมกลุ่มซื้อได้

(8) ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทปรับเปลี่ยนจำนวนของสินค้าและ/หรือบริการในการซื้อแบบรวมกลุ่มซื้อได้ทุกเมื่อเพื่อให้การซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบรวมกลุ่มซื้อนั้นๆ สำเร็จ

3.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการรับเงิน หรือการรับส่งสินค้าและ/หรือบริการ ระหว่าง ผู้ขอใช้บริการ กับผู้ขายสินค้าสินค้าและ/หรือบริการเท่านั้น โดยหากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการแล้ว ผู้ขอใช้บริการจะต้องติดต่อหรือเรียกร้องไปยังผู้ขายสินค้าสินค้าและ/หรือบริการรายนั้นๆ โดยตรง นอกจากนี้ บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ และบริษัทไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหาย ล่าช้า และ/หรือเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นจากสินค้าและ/หรือบริการของบุคคลใดๆ ทั้งสิ้น

3.6 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิในการระงับหรือยกเลิกรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่รายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอใช้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยค่าเสียหายในรูปแบบของการคืนเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ชำระมาแล้วให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยไม่มีดอกเบี้ยเท่านั้น

3.7 หากรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการถูกยกเลิก ผู้ขอใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของผู้ขอใช้บริการนั้นๆ

3.8 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหา ข้อความ และ/หรือรูปภาพที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม หรือเข้าข่าย อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือได้รับแจ้งจากบุคคล หรือหน่วยงานอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.9 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวกับการใช้บริการ (ถ้ามี) ตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

3.10 ผู้ขอใช้บริการรับรองว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่บริษัทได้รับ และ/หรือจะได้รับในภายหน้าจากผู้ขอใช้บริการผ่านบริการ เป็นข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือ การใช้ทำธุรกรรมกับบริษัท

ในกรณีที่บริษัทพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือข้อมูลที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิไม่ให้บริการ หรือระงับ หรือยกเลิกการทำธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใดเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น นอกจากนี้ หากบริษัทได้รับความเสียหายใดๆ จากการให้บริการโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชดใช้ต่อบริษัทในความเสียหายดังกล่าว

3.11 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการกระทำใด ๆ ผ่านบริการหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการประเภทใดๆ ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการ หรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการ ตกลงว่าการใช้รหัสประจำตัวถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

3.12 ในกรณีมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใด เนื่องจากการให้บริการ หรือการดำเนินการใดๆ ตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการ โดยมิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการใช้บริการเพื่อกิจการใดซึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบและชดใช้บรรดาค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

3.13 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทมีสิทธิเพิ่ม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการแต่ละประเภทที่บริษัทเปิดให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกประการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าโดยการประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือแจ้งไปยัง ผู้ขอใช้บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ E-mail Address และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ยกเว้นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมที่ส่งผลให้ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการก่อน

3.14 ผู้ขอใช้บริการตกลงยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงคู่มือ และเอกสารอธิบายวิธีการใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผู้ขอใช้บริการได้รับหรือถือว่าได้รับไว้แล้วในวันที่ขอใช้บริการ รวมทั้งตามที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ด้วย

4. ราคา และรายละเอียดสินค้าและ/หรือบริการ

4.1 บริษัทจะแสดงราคาและรายละเอียดของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากบริษัทพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยเร็ว

4.2 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงยินยอมว่า การใช้บริการอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากผู้ขอใช้บริการไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดของรายการสินค้าและ/หรือบริการที่ปรากฏบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ตรงกับสินค้าและ/หรือบริการที่ได้รับจริง ผู้ขอใช้บริการสามารถติดต่อบริษัทเพื่อรับบริการหลังการขาย โดยการขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนรายการสินค้าและ/หรือบริการใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของบริษัท

5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ กู๊ดวิลล์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีหรืออาจจะมีสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่บริษัทใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

5.2 ห้ามผู้ขอใช้บริการกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งได้รับการคุ้มครองบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

5.3 เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ เนื้อหาดิจิทัล หรือสิ่งที่ใช้สื่อสารอื่นใด ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่ หรือไม่ได้เผยแพร่บนระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลอันเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ตามกฎหมาย

5.4 บริษัทมีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและ/หรือบริการบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

6. คำรับรองของผู้ขอใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองต่อบริษัทดังต่อไปนี้ (โดยถือเป็นการรับรองอย่างต่อเนื่อง และให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้ให้คำรับรองเหล่านี้ ทุกครั้งที่มีการเข้าทำรายการการใช้บริการ)

6.1 ผู้ขอใช้บริการมีความสามารถตามกฎหมาย และมีอำนาจในการเข้าทำและ/หรือใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

6.2 ผู้ขอใช้บริการจะใช้บริการวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของบริการที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

6.3 ผู้ขอใช้บริการจะไม่ใช้บริการไปในทางมิชอบ ไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอน หรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง ม้าโทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี รวมทั้งจะไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการใช้บริการในทางที่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ

6.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าทุกประการ

6.5 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล นอกจากข้อรับรองดังกล่าวในข้างต้นแล้ว ผู้ขอใช้บริการขอรับรองและยืนยันความถูกต้องและแท้จริงของข้อความดังต่อไปนี้ด้วย

6.5.1 การที่ผู้ขอใช้บริการเข้าทำและ/หรือใช้บริการ ไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับกับผู้ขอใช้บริการ เอกสารจัดตั้งของผู้ขอใช้บริการ หรือข้อจำกัดตามสัญญาใดๆ ซึ่งผูกพันหรือมีผลกระทบต่อผู้ขอใช้บริการ

6.5.2 ผู้ขอใช้บริการได้รับอนุญาตและความยินยอมที่จำเป็นทั้งปวงสำหรับการเข้าทำและ/หรือใช้บริการ

6.5.3 ผู้ขอใช้บริการได้ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อมอบอำนาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เข้าทำ หรือผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ตลอดจนเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือหรือตราสารใดๆ ที่จำเป็นต้องทำขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

7. การดำเนินการกรณีพบข้อผิดพลาด

ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใดๆ ในการใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็ว ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ได้แก่ โทร. 095-390-9399 หรือ LINE (@gdfaifaa) หรือ Facebook page (godungfaifaa) โดยต้องแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวภายในระยะเวลาทำการของวันที่พบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติใดๆ หรือหากไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาทำการข้อมูลผู้ขอใช้บริการ และของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทและผู้ขอใช้บริการจะร่วมมือกันดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนหาสาเหตุของข้อผิดพลาด รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ขอใช้บริการทราบตามวิธีการและช่องทางที่บริษัทเห็นสมควร เช่น ทางโทรศัพท์ หรือ E-mail Address หรือโดยวิธีการและช่องทางอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม

8. ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัท

8.1 บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการอันเนื่องมาจากการใช้บริการของบริษัท เว้นแต่เกิดจากบริษัทจงใจกระทำความผิด หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

8.2 ในกรณีคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้อง หรือมีเหตุอื่นใด ที่ส่งผลให้การให้บริการของบริษัทเกิดขัดข้องในขณะหนึ่งขณะใด ผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นทั้งสิ้น

9. การระงับ และ/หรือ การยกเลิกการให้บริการ

9.1 บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือระงับการใช้งาน หรือยกเลิกการให้บริการ หรือสิทธิพิเศษใดๆ ไม่ว่าประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ขอใช้บริการผิดคำรับรองที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อตกลง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือกรณีที่บริษัทพบหรือสงสัยว่า ภาพถ่าย เอกสาร และ/หรือข้อมูล ที่บริษัทได้รับจากผู้ขอใช้บริการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง หรือกรณีที่บริษัทเห็นว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือกิจการหรือการดำเนินกิจการของ ผู้ขอใช้บริการอาจเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ซึ่งไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้

9.2 เว้นแต่จะมีการกำหนดระยะเวลาเป็นการเฉพาะในข้อกำหนดเฉพาะของบริการแต่ละประเภท ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ไม่ว่าประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภทก็ตาม จะต้องให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน ผ่านทาง E-mail Address หรือวิธีการและช่องทางอื่นใดที่บริษัทจะได้กำหนดเพิ่มเติม

10. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

10.1 บริษัทอาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างผู้ขอใช้บริการ กับบริษัท และ/หรือจัดเก็บ และ/หรือบันทึก และ/หรือประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ และ/หรือรายการการใช้บริการ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายงานการใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการ ตกลงและจะไม่โต้แย้งการใช้บันทึกการสนทนาและ/หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงต่อผู้ขอใช้บริการตามกฎหมาย

10.2 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา

ในการใช้บริการกับบริษัท บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยผู้ขอใช้บริการสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.godungfaifaa.com และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือตามที่บริษัทจะเปลี่ยนแปลงในภายหน้าและแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบโดยประกาศในเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

10.3 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล

ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลใดๆ (ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่บริษัท หรือที่บริษัทได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศใดๆ ที่ใช้บังคับกับบริษัท การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารกิจการของบริษัท และ/หรือการเสนอ การให้บริการ หรือการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของบริษัท ของบุคคลที่บริษัทเป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

10.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ www.godungfaifaa.com และ/หรือ ช่องทางที่บริษัทกำหนด

10.5 เพื่อประโยชน์ของผู้ขอใช้บริการ บริษัทอาจส่งข้อมูลข่าวสารในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ข้อมูลทางการตลาด และรายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ไปยังที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น E-mail Address และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธการรับข้อมูลดังกล่าวได้โดยติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ได้แก่ โทร. 095-390-9399 หรือ LINE (@gdfaifaa) หรือ Facebook page (godungfaifaa) หรือตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

11. ข้อมูลการติดต่อและการส่งคำบอกกล่าว

11.1 เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail Address จากที่แจ้งไว้แก่บริษัท (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามช่องทางที่บริษัทกำหนดโดยเร็ว

11.2 บรรดาเอกสาร ข้อมูล คำเตือน รายละเอียด การบอกกล่าว หนังสือ หรือการสื่อสารใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ ตาม ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ E-mail Address ตามที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้แก่บริษัท หรือการทำรายการ (ถ้ามี) ให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบ และผู้ขอใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสาร ข้อมูล คำเตือน รายละเอียด การบอกกล่าว หนังสือ หรือการสื่อสารนั้นๆ แล้ว

12. การคุ้มครองผู้บริโภค

12.1 สินค้าและ/หรือบริการบางประเภทบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการมาพร้อมกับการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันนั้นๆ ได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ

12.2 บริษัทเป็นเพียงผู้ประสานงาน และผู้สนับสนุนให้ผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการ มีบริการหลังการขายและการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการให้เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่เงื่อนไขของการให้บริการหลังการขาย หรือการรับประกันคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ ถูกกำหนดโดยผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการ ตามซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

12.3 หากผู้ขอใช้บริการไม่พึงพอใจในสินค้าและ/หรือบริการ ผู้ขอใช้บริการสามารถรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน หรือขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมสินค้าและ/หรือบริการได้ ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัท

13. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์)

13.1 ผู้ขอใช้บริการอนุญาตและยอมรับให้บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ขอใช้บริการ และพัฒนาประสบการณ์ของผู้ขอใช้บริการเมื่อใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

13.2 ระบบอิเล็กทรอนิกส์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ผู้ขอใช้บริการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือบริการของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ขอใช้บริการเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ ด้วย

14. นโยบายการรับประกันสินค้า

14.1 การขอเปลี่ยนสินค้า

14.1.1 กรณีสินค้าชำรุดจากการผลิต หรือชำรุดจากการจัดส่ง และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้า (แล้วแต่กรณี) บริษัทจะเป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อเจรจาเปลี่ยนสินค้ากับผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้า (แล้วแต่กรณี) ดังนั้น เงื่อนไขการอนุมัติการขอเปลี่ยนสินค้าจึงขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้า (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าว การขอเปลี่ยนสินค้าจะสำเร็จเมื่อผู้ขอใช้บริการให้ข้อมูลแก่บริษัทครบถ้วน และข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุมัติขอเปลี่ยนสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้า (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนเฉพาะสินค้าที่ตรงตามเงื่อนไขการอนุมัติขอเปลี่ยนสินค้าของผู้ผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้า (แล้วแต่กรณี) ดังกล่าวเท่านั้น

14.1.2 กรณีสินค้าไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกิดจากกรณีความผิดพลาดของการจัดส่งข้อมูลของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขอใช้บริการสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ โดยการเปลี่ยนสินค้าใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีสี ขนาด และคุณสมบัติเดียวกันกับการทำรายการสั่งซื้อสินค้าของผู้ขอใช้บริการเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของการจัดส่งข้อมูลของระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

14.1.3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการได้รับการอนุมัติเปลี่ยนสินค้า แต่บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าที่มีสี ขนาด และคุณสมบัติเดียวกันมาเปลี่ยนให้แก่ผู้ขอใช้บริการได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกหรือจัดหาสินค้าและ/หรือบริการอย่างอื่นมาทดแทน โดยสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าราคาสินค้าเดิมที่ผู้ขอใช้บริการขอเปลี่ยนสินค้า และหากบริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการอย่างอื่นมาทดแทนได้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้ขอใช้บริการตามมูลค่าสินค้าดังกล่าวแทน โดยไม่มีอัตราดอกเบี้ย

14.1.4 หากเกิดกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง (ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้จัดส่ง) ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการจัดส่ง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท ซึ่งไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดไม่เกินจำนวนค่าบริการจัดส่งที่ผู้ขอใช้บริการ หรือผู้ขายสินค้า (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระให้แก่บริษัทสำหรับการจัดส่งสินค้านั้นๆ

14.1.5 ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง ในกรณีที่ผู้จัดส่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการจัดส่ง ทั้งนี้ความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับนโยบายและเงื่อนไขความรับผิดของผู้ดำเนินการจัดส่งแต่ละรายไป

14.1.6 บริษัทอาจมีการติดต่อไปยังผู้ขอใช้บริการ เพื่อขอข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบการขอเปลี่ยนสินค้า หากผู้ขอใช้บริการไม่ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติกระบวนการขอเปลี่ยนสินค้า หรือไม่ดำเนินการใดๆ ต่อไป

14.2 การซ่อมแซมสินค้า หรือการบริการหลังการขายอื่นๆ

สินค้าแต่ละประเภทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันก่อนการยื่นคำร้องเพื่อรับบริการหลังการขาย หากคำร้องของผู้ขอใช้บริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ขายสินค้ากำหนด คำร้องนั้นๆ จะไม่ถูกอนุมัติ

15. การโอนสิทธิ และการว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกให้บริการ

15.1 สิทธิใดๆ ของผู้ขอใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งผู้ขอใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือนำไปก่อสิทธิในทางหลักประกัน หรือดำเนินการโดยประการใดๆ ที่จะมีผลในลักษณะทำนองเช่นนั้นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

15.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิว่าจ้าง และ/หรือมอบหมาย และ/หรือดำเนินการใดๆ ให้บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นมาให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับการให้บริการ รวมถึงโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

16. กรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการขัดหรือแย้งกัน

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะของบริการแต่ละประเภทภายใต้บริการนี้ ให้บังคับใช้ตามข้อกำหนดเฉพาะของบริการแต่ละประเภทนั้นๆ

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณา ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

สินค้าราคาส่ง

แหล่งรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาส่ง

รวมกลุ่มซื้อ

รวมกลุ่มกันซื้อเพื่อให้ได้ราคาถูก

จัดส่งรวดเร็ว

บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

ผ่อนชำระ 0%

ยอดขั้นต่ำ 30,000 บาท

godungfaifaa logo
GODUNGFAIFAA
1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
dbd logo
ติดต่อเรา
(จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 20.00)
เปิดทำการทุกวัน 24 ชม.
ช่องทางการชำระเงิน
payment logo
payment logo
payment logo
payment logo
© GODUNGFAIFAA 2021, All rights reserved