ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Godungfaifaa

ผู้ซื้อสินค้าตกลงใช้บริการ Godungfaifaa (โกดังไฟฟ้า) ตามที่ได้ให้บริการโดย บริษัท กันกุล โกดังไฟฟ้าแพลตฟอร์ม จำกัด (บริษัท) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด (ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้) หากผู้ซื้อสินค้าเห็นชอบและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ให้ยืนยันการยินยอมผูกพันตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระบบ

• การเข้าระบบและการยืนยันตัวตน

ก. บัญชีผู้ซื้อสินค้า

1. ผู้ซื้อสินค้าที่ต้องการใช้บริการของโกดังไฟฟ้า จะต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ของโกดังไฟฟ้า โดยผู้ซื้อสินค้าต้องให้ข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการสมัครบัญชีผู้ซื้อสินค้า

2. ผู้ซื้อสินค้าจะต้องเก็บรักษาชื่อบัญชี รหัสประจำตัว และรหัสผ่านของผู้ซื้อสินค้าไว้เป็นความลับ และเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมการเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายใต้บัญชีของตนเองผ่านระบบแพลตฟอร์ม (Login) ที่แสดงตัวตนโดยใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ซื้อสินค้า

3. ผู้ซื้อสินค้าตกลงและยอมรับว่า การเข้าใช้งานและทำรายการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าระบบแพลตฟอร์ม (Login) ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ซื้อสินค้า หากได้กระทำไปโดยการใช้รหัสประจำตัวแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และผูกพันผู้ซื้อสินค้าทุกประการ โดยผู้ซื้อสินค้าไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น และผู้ซื้อสินค้าตกลงรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยผู้ซื้อสินค้า หรือบุคคลใด และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ซื้อสินค้าตกลงว่าการใช้รหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ซื้อสินค้าถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย

4. ในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้ง ผู้ซื้อสินค้าต้องใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่านให้ถูกต้อง พร้อมปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขการใช้บริการที่โกดังไฟฟ้ากำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง

ข. การติดต่อสื่อสาร

ในการสร้างบัญชีผู้ซื้อสินค้า โกดังไฟฟ้าอาจส่งข้อความให้แก่ผู้ซื้อสินค้าผ่านทางข้อความ SMS อีเมล หรือการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันโกดังไฟฟ้า ซึ่งการส่งข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ซื้อสินค้า

• ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
1. เงื่อนไขในการให้บริการ การระงับหรือการหยุดให้บริการ และการคิดค่าบริการ

ก. เงื่อนไขการให้บริการ

1. ผู้ซื้อสินค้าตกลงและรับทราบว่า ตนเองมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศหรือนโยบายต่างๆ ก่อนการใช้บริการ

2. ผู้ซื้อสินค้าจะใช้บริการตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดที่โกดังไฟฟ้ากำหนดเท่านั้น และจะไม่ใช้บริการไปในทางมิชอบ ไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอน หรือเผยแพร่ไวรัสหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี รวมทั้งจะไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการใช้บริการในทางที่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีพฤติการณ์อันน่าเชื่อว่ามีการใช้บริการหรือการทำรายการโดยทุจริต หรือโดยมิชอบไม่ว่าด้วยประการใดๆ

ข. การระงับหรือการหยุดให้บริการ

1. โกดังไฟฟ้าสามารถบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทันที และระงับมิให้ผู้ซื้อสินค้าเข้าใช้บริการระบบแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้าได้ หากผู้ซื้อสินค้าละเมิดข้อกําหนดข้อใดในข้อกําหนดนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้ และไม่สามารถแก้ไขการดังกล่าวได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง

2. ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ซื้อสินค้ายังคงมีหน้าที่ชำระค่าบริการที่ค้างชำระและรับผิดชอบในความเสียหาย จนกว่าโกดังไฟฟ้าจะได้รับการชำระหรือชดเชยจนครบถ้วน

ค. การชำระเงิน

1. ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขาย จะถือเป็นราคาสุทธิก็ต่อเมื่อผู้ซื้อสินค้าทำคำสั่งซื้อจนครบทุกขั้นตอนแล้ว

2. การชำระเงิน ผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

2.1. บัตรเดบิต

2.2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร (อาทิ การโอนเงินเข้าบัญชี การชำระด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code))

2.3. อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่โกดังไฟฟ้ากำหนดเพิ่มเติม

3. ผู้ซื้อสินค้าต้องชำระค่าสินค้าและบริการให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินตามที่ปรากฏในแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน โกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสินค้า

4. ในกรณีที่มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้ซื้อสินค้าต้องชำระเงินบางส่วนก่อน ผู้ซื้อสินค้ามีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขที่กำหนดและภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น ผู้ซื้อสินค้าตกลงชำระค่าปรับ และ/หรือดอกเบี้ยบนค่าสินค้าที่ยังชำระไม่ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปี นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่โกดังไฟฟ้าได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อสินค้าครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้าตกลงและยอมรับให้โกดังไฟฟ้ามีสิทธิ์ในการริบเงินค่าสินค้าส่วนที่ผู้ซื้อสินค้าได้ชำระบางส่วนดังกล่าว หากผู้ซื้อสินค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

5. โกดังไฟฟ้าอาจออกโปรโมชั่นเป็นระยะๆ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งนี้ โกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของโกดังไฟฟ้าเอง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับหรือแนะนำสินค้าหรือบริการ

ก. โกดังไฟฟ้าจะจัดอันดับสินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์ม จากการประเมินและความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้า โดยสินค้าที่จะถูกแนะนำหรือเสนอก่อน จะเรียงจากสินค้าหรือบริการที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดก่อน ผู้ซื้อสามารถให้ให้คะแนนตั้งแต่ 1 ดาว (พึงพอใจน้อยที่สุด) ไปจนถึง 5 ดาว (พึงพอใจมากที่สุด) โดยผลเฉลี่ยจากการประเมินและความคิดเห็นของผู้ซื้อจะปรากฎบนหน้าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ บนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

ข. ผู้ซื้อสินค้าสามารถให้คะแนนหรือแสดงความเห็นจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้ เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไปแล้ว ทั้งนี้ การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและข้อความที่หยาบคาย

3. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการนำเสนอโฆษณาสินค้าหรือบริการ

โกดังไฟฟ้าสามารถกําหนดให้สินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้าอยู่ภายใต้กิจกรรมทางการค้า โดยโกดังไฟฟ้าอาจออกโปรโมชั่นเป็นระยะ ๆ ตามดุลพินิจของโกดังไฟฟ้า และอาจจะมีการนำเสนอสินค้าหรือบริการดังกล่าวบนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า ทั้งนี้ โกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นใดๆ ตามดุลยพินิจของโกดังไฟฟ้าเอง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้า

โกดังไฟฟ้าอนุญาตให้ผู้ซื้อสินค้าร่วมให้คะแนนหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของโกดังไฟฟ้า และโกดังไฟฟ้าอาจนําคะแนนและการให้ข้อคิดเห็นดังกล่าวประกาศเป็นสาธารณะได้ โดยเงื่อนไขการแสดงความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของผู้ซื้อต่อสินค้าหรือบริการต้องเป็นดังนี้

1. เนื้อหาของการแสดงความเห็นต้องเป็นการอธิบายถึงประสบการณ์ของผู้ซื้อสินค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการเท่านั้น

2. เนื้อหาของการแสดงความคิดเห็นต้องถูกต้องตามความเป้นจริงเท่าที่ผู้ซื้อสินค้าทราบ

3. เนื้อหาของความคิดเห็นจะต้องไม่ใช้ภาษาที่หมิ่นประมาทและคำหยาบคาย

การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และอาจนำไปสู่การลบความคิดเห็นของผู้ซื้อสินค้าออกจากแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการประเมินจะเป็นสิทธิของโกดังไฟฟ้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

5. การเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการของแพลตฟฟอร์มโกดังไฟฟ้า

โกดังไฟฟ้าเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ก. การให้บริการแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า โกดังไฟฟ้าให้บริการแพลตฟอร์มในการนำเสนอขายสินค้าที่กฎหมายอนุญาตให้แก่ผู้ซื้อ และเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถดำเนินธุรกรรมการขายกับผู้ขายจนแล้วเสร็จ โดยบริการของโกดังไฟฟ้าจะสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อต้องการได้ ทั้งนี้ โกดังไฟฟ้าไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำสั่งสั่งซื้อสินค้า ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสินค้าที่ตนเองประสงค์ที่ทำการซื้อบนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้าให้แน่ใจก่อนทำคำสั่งซื้อ

ข. บริการขนส่งสินค้า โกดังไฟฟ้าจะเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อสินค้า

ค. บริการรับชำระเงิน โกดังไฟฟ้าจะทำการสรุปยอดของการซื้อ โดยจะคำนวณออกมาเป็นเงินสุทธิให้แก่ผู้ซื้อสินค้า

ง. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า โกดังไฟฟ้าจะให้บริการแก่ผู้ซื้อสินค้าในการประสานงานและการตอบข้อสงสัยของผู้ซื้อในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทั้งนี้ ให้การเปลี่ยนหรือคืนเป็นไปเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และโกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้เงื่อนไขดังกล่าว (รวมถึงฉบับที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข) มีผลใช้บังคับทันทีที่ได้ประกาศในแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

6. ช่องทางการให้ความช่วยหลือ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

ผู้ซื้อสินค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน หรือติดตามผลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า หรือในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือมีความผิดปกติใดๆ ในสินค้า ผู้ซื้อสินค้าจะต้องแจ้งให้โกดังไฟฟ้าทราบโดยเร็วภายในระยะเวลาทำการของวันที่พบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ ผ่านช่องทางการติดต่อของโกดังไฟฟ้า ตามช่องทางและวันเวลาที่ระบุบนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

7. การจัดระดับการนำเสนอสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เหมาะสมต่อผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

แพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้าจะนำสินค้าหรือบริการ เกี่ยวกับสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ซื้อ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้าไม่มีการแบ่งแยกประเภทของผู้ใช้งานในการใช้งานแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

8. การดำเนินการต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ในกรณีที่โกดังไฟฟ้าตรวจพบสินค้าหรือบริการ หรือเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือกรณีที่พบการแสดงความคิดเห็น หรือการกระทำใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย โกดังไฟฟ้าจะระงับการใช้งานของผู้ใช้งานรายดังกล่าวทันที และจะดำเนินการตามกฎหมายโดยถึงที่สุด ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิโกดังไฟฟ้าในการที่เรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำดังกล่าวด้วย

9. นโยบายการรับประกัน

ก. สินค้าบนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า มีการรับประกันคุณภาพสินค้ามาพร้อมกับสินค้าโดยผู้ผลิต ซึ่งผู้ซื้อสินค้าสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันนั้นๆ ได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้านั้น ๆ

ข. สินค้าแต่ละประเภทมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันก่อนการยื่นคำร้องเพื่อรับบริการหลังการขาย หากคำร้องของผู้ซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โกดังไฟฟ้ากำหนด คำร้องนั้นๆ จะไม่ได้รับการดำเนินการ

10. นโยบายการยกเลิก เปลี่ยน หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ

ก. ในกรณีการคืนสินค้าเนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ถูกต้องตามคำเสนอขายที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของสินค้าไม่ครบ หรือสินค้ามีความบกพร่องหรือเสียหายโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ขนส่ง โกดังไฟฟ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนําสินค้าดังกล่าวกลับคืนมาจากผู้ซื้อสินค้า และทำการส่งสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ซื้อสินค้า

ข. ผู้ซื้อสินค้าต้องดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด

ค. โกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า และให้ถือว่าคำตัดสินของโกดังไฟฟ้าถือเป็นที่สุด

ง. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังไม่ถูกใช้งาน มีอุปกรณ์ เอกสาร และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าครบถ้วน

จ. โกดังไฟฟ้าขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาติให้ผู้ซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลง แแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหลังจากที่คำสั่งซื้อดังกล่าวได้รับการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสินค้าแล้ว

ฉ. โกดังไฟฟ้ามีสิทธิ์ในการขอยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสินค้า โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าโดยเร็วที่สุดโดยมิจำเป็นต้องแจ้งเหตุผลของการยกเลิกให้ผู้ซื้อสินค้าทราบ ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้าไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว

11. ข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ซื้อสินค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อสินค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโกดังไฟฟ้า

12. การขนส่งสินค้า

ก. การดําเนินการบริการการขนส่ง โกดังไฟฟ้าจะเป็นผู้ประสานงานกับบริษัทขนส่งให้ผู้ซื้อสินค้า โดยสินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อสินค้าได้ระบุไว้ทางแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า โดยโกดังไฟฟ้าจะแจ้งถึงสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อสินค้าทราบผ่านช่องทางในแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

ข. การจํากัดความรับผิด ในกรณีที่มีการสูญหายหรือเสียหายใดๆ ต่อสินค้าซึ่งโกดังไฟฟ้าเป็นผู้ประสานงานการขนส่ง โกดังไฟฟ้าจะจัดให้ผู้ขนส่งมีการรับประกันไม่เกินคำสั่งซื้อละ 2,000 บาท เว้นแต่การสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดจากผู้ซื้อสินค้าเอง

ค. สิทธิและความเสี่ยงภัย สิทธิและรับความเสี่ยภัยในสินค้า จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อสินค้าเมื่อผู้ซื้อสินค้ายอมรับสินค้า

13. ข้อตกลงเรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก. ผู้ซื้อสินค้ายืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้แก่โกดังไฟฟ้าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ข. ผู้ซื้อสินค้ายินยอมให้โกดังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และที่อยู่) และยินยอมให้นำส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังผู้เสนอขายสินค้า ผู้ขนส่ง และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของโกดังไฟฟ้า นอกจากนี้ผู้ซื้อสินค้าตกลงยินยอมให้สิทธิแก่โกดังไฟฟ้าในการเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อใช้ในการให้บริการของโกดังไฟฟ้าตามที่จำเป็น

ค. ผู้ซื้อสินค้าตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การนำไปใช้ และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อสินค้านั้นเป็นไปตามนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของโกดังไฟฟ้า (“นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามที่ได้เผยแพร่และอาจปรับปรุงเป็นระยะ ๆ บนเว็บไซต์ของโกดังไฟฟ้า ผู้ซื้อสินค้ายอมรับว่า ตนได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

โกดังไฟฟ้าอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและองค์ประกอบต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มตามที่เห็นควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โกดังไฟฟ้าจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ ในรูปแบบ และองค์ประกอบต่าง ๆ ของแพลตฟอร์ม

15. ข้อสงวนสิทธิ

ก. โกดังไฟฟ้าจะรับผิดในความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เท่านั้น โดยโกดังไฟฟ้าจะไม่มีหน้าที่รับผิดในความเสียหายใด ๆ จากการใช้ แพลตฟอร์ม การบริการสินค้า รวมถึงการที่ไม่สามารถใช้บริการหรือเครื่องมือ หรือจากการรับข้อความหรือธุรกรรมที่เข้าทํากันบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ โกดังไฟฟ้าจะชดเชยแก่ผู้ซื้อสินค้าเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ที่เป็นผลมาจากการกระทําความผิดโดยเจตนาโดยโกดังไฟฟ้าเท่านั้น

ข. หากผู้ซื้อสินค้าไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือผิดนัดชำระค่าบริการใด ๆ ให้แก่โกดังไฟฟ้า โกดังไฟฟ้ามีสิทธิปฏิเสธหรือรระงับการให้บริการแพลตฟอร์ม จนกว่าเหตุดังกล่าวจะได้การแก้ไข

ค. โกดังไฟฟ้า ไม่รับประกันว่าข้อมูลหรือบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า มีความถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ เชื่อถือได้ หรือมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเท่าทันเวลาที่ต้องการสม่ำเสมอโดยปราศจากข้อบกพร่อง และโกดังไฟฟ้าไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อข้อบกพร่องดังดล่าว

16. เบ็ดเตล็ด

ก. โกดังไฟฟ้าสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนแพลตฟอร์มของโกดังไฟฟ้า

ข. โกดังไฟฟ้าอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของโกดังไฟฟ้าหรือโปรโมชั่นให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซื้อสินค้าอนุญาตให้โกดังไฟฟ้าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยังผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ซื้อสินค้าได้แจ้งไว้ต่อโกดังไฟฟ้าในขณะที่ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีไว้ได้

ค. ผู้ซื้อสินค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มและ/หรือซอฟต์แวร์ของโกดังไฟฟ้าในขณะที่ใช้บริการของโกดังไฟฟ้าในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไขหรือสงวนสิทธิใด ๆ

godungfaifaa logo
GODUNGFAIFAA
บริษัท กันกุล โกดังไฟฟ้าแพลตฟอร์ม จำกัด
1177 อาคารเพิร์ลแบงก์ค็อก ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 307,310 และ ชั้นที่ 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
dbd logo

© GODUNGFAIFAA 2021, All rights reserved
ติดต่อเรา
จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-19.00 น.
สั่งซื้อออนไลน์ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
ช่องทางการชำระเงิน
payment logo
payment logo
payment logo
payment logo